Raad adviseert regering
en parlement over energiebeleid

De Energieraad adviseert de regering en het parlement over het te voeren energiebeleid. De Raad wil een gewetensfunctie vervullen ten behoeve van de overheid en samenleving en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over energie, waarbij steeds het publieke belang centraal staat.


Energienieuws
28 september 2012

Ingezonden brief: Verduurzamen energievoorziening: kwestie van zoeken naar balans

Verduurzamen energievoorziening: kwestie van zoeken naar balans

Op 25 september verscheen er in het Financieel Dagblad in de vorm van een ingezonden brief een pleidooi voor het vergroenen van het Nederlandse belastingstelsel, van de hand van Kornelis Blok, Klaas van Egmond en anderen. Dit naar aanleiding van een openbare brief aan de Minister (zie nieuwsitem hieronder) met aanbevelingen van de Algemene Energieraad aan de Minister van EL&I, Maxime Verhagen, over het vergroenen van de energiehuishouding in tijden van bezuinigingen (voorpagina Financieel Dagblad 20 september). De Raad juicht het debat over het belangrijke onderwerp van vergroenen toe, aangezien het in de verkiezingstijd zo weinig aan de orde is gekomen.

Dat onze energievoorziening uiteindelijk volledig duurzaam moet worden en dat bovendien aan duurzame energie per saldo juist geld te verdienen valt is duidelijk, dat dit snel moet gebeuren ook; belangrijk is de vraag hoe daar te komen. Voor dit moment hebben we te maken met de politieke realiteit van een economische crisis. Door nationaal beleid van andere landen is de Europese energiemarkt snel aan het veranderen. De Algemene Energieraad heeft in haar brief aandacht gevraagd voor een aantal aspecten waarvan zij denkt dat ze juist in de transitie naar een duurzame energiehuishouding belangrijk zijn om mee te nemen.

Zo is het wegvallen van de aardgasbaten in het huidige stelsel uiteindelijk onvermijdelijk, hoe eerder je daaraan went en hoe zorgvuldiger je dit opvangt hoe beter. Dat neemt niet weg dat het ingrijpend is. De ingezonden brief van Blok en Van Egmond geeft in de vorm van het vergroenen van het belastingstelsel alvast een eerste mogelijke oplossing.

Daarnaast onderstreept de Energieraad in haar brief nogmaals het belang van innovatie. Het biedt een uitstekende basis voor nieuwe bedrijvigheid, de recessie zou juist een stimulans moeten zijn hiervoor meer middelen beschikbaar te stellen. Meer verplichtingen en minder subsidies levert hier bovendien een krachtige ‘pull’ voor deze innovaties.

Een te vaak niet besproken aspect is bovendien dat voorzieningszekerheid en betaalbaarheid in deze overgangsperiode belangrijk zijn. Hierin is samenwerking tussen de lidstaten in Europa van belang en deze samenwerking biedt ook weer extra mogelijkheden voor betere integratie en benutting van duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld voor als het in Duitsland waait en in Nederland niet, of andersom) en de export van Nederlandse bedrijvigheid en inkomsten op dit gebied.

Er blijven bij het vergroenen van de energiehuishouding dus nog vele uitdagingen over: is de door ons gesuggereerde CO2-belasting een goede oplossing voor de huidige lage CO2-prijs? Hoe zorgen we voor meer energiebesparing? Hoe houden we leveringszekerheid op peil in dit Europese speelveld? Dit alles vraagt om een genuanceerd en open debat waarbij discussies over de langere termijn niet moeten leiden tot een verslapping van de daadkracht nu.

ir. W.K. Wiechers (wnd voorzitter), prof. dr. J.G. van der Linde, ir. M. Demmers MBA, prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen en ir F.W. de Haan (secretaris)

 


13 september 2012

Brief aan Minister: Energiebeleid in een tijd van bezuinigen

In de West-Europese energievoorziening neemt Nederland een bijzondere positie in. Nederland is exporteur van aardgas, belangrijk doorvoerland voor allerlei energiestromen (kolen, olie, gas, biomassa, biobrandstoffen en elektriciteit) en een belangrijke vestigingsplaats voor veel energiebedrijven en aan de energiesector verbonden bedrijven in de chemie, de scheepsbouw en offshore industrie etc. Deze bijzondere positie is van groot belang voor de Nederlandse economie, maar betekent tevens dat het Nederlandse energiebeleid verder strekt dan de eigen energievoorziening. Het Nederlandse energiebeleid raakt ook onze buurlanden. Omgekeerd heeft het energiebeleid in onze buurlanden, juist door de functie van Nederland als energieproducent en doorvoerland, grote invloed op de mogelijkheden voor de energiesector om bij te dragen aan de economie van Nederland.


6 februari 2012

In memoriam

Wij betreuren het overlijden van

 

Peter Hendrik Vogtländer

 

Peter was een charismatische en innemende collega. Met visie, enthousiasme en een tomeloze inzet heeft Peter in de acht jaar dat hij voorzitter was van de Algemene Energieraad veel voor de Raad en het werkveld betekend. Hij was als voorzitter verantwoordelijk voor een groot aantal strategische en inhoudelijke adviezen. Met zijn vermogen om open discussies met inhoudelijke diepgang en nuance te combineren heeft hij een belangrijk bijdrage geleverd aan de energiediscussie in Nederland. Wij herinneren hem als een zeer betrokken en inspirerende collega.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Raadsleden, Oud-Raadsleden en Secretariaat van de Algemene Energieraad


Den Haag, 6 april 2011

Briefadvies aan Minister Verhagen over beleidsinstrumenten hernieuwbare elektriciteit

Energieraad: Tot 2020 ca 40 miljard euro aan investeringen in duurzame elektriciteit nodig om doelstellingen te halen; huidige regeling om deze investeringen te stimuleren biedt mogelijkheden en kan verder worden ontwikkeld, maar op termijn is een leveranciersverplichting beter.


31 maart 2011

Einde van deze nieuwsvoorziening

De nieuwsvoorziening die de Energieraad sinds 2007 bood is gestopt.
De site van de Energieraad blijft gewoon bestaan, met nieuws over de Raad, nieuwe adviezen en persberichten.


Reacties van lezers


 

 

 

 

 


meer energienieuws


Nieuws uit de Energieraad


Energieraad:
'Nieuwe mogelijkheden door schaliegas'

In nauwelijks vijf jaar is het aanbod van aardgas in de wereld structureel veranderd door de commerciële ontginning van onconventionele aardgasreserves. Ook in Nederland kan schaliegas gewonnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk aardgas een grotere rol te laten spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De Energieraad heeft minister Verhagen een aantal aanbevelingen gedaan.
meer

 

'Website Energieraad een schatkamer'

In ’Shell Venster’ werd de website van de Energieraad gerecenseerd. Het uiterlijk vond de recensent wel wat saai, maar over de inhoud en de ontsluiting daarvan was het enthousiasme tamelijk groot. ’Een site waar zelfs de rupsjes nooitgenoeg van energiefeiten hun buik aan vol kunnen eten. Zij zullen er energie uit putten. Gratis, waar vind je dat nog.’ 
meer 

 

 

meer nieuws uit de Energieraad'Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat we zonder kernenergie geen schijn van kans maken om de doelstellingen te halen.'
Peter Vogtländer, oud-voorzitter Energieraad
(foto: kerncentrale Borssele)


Er moet een nationaal energie-infrastructuurplan komen. Zo’n plan kan bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van het investeringsklimaat voor energie-infrastructuur. (Energieraad)

De kolenvergasser in Buggunum. De Energieraad wil een proeffabriek voor kolenvergassing in combinatie met het afvangen en opslaan van CO2.